Det elektriska fordonets historia

Elbilar kan framstå som något av det modernaste bland teknologiska innovationer. Men de har faktiskt en historia som sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. Redan år 1900 släppte Ferdinand Porsche en hybridmodell, med både förbrännings- och elmotor. El- och hybridbilar var faktiskt de vanligaste modellerna i USA under de första åren på det nittonde århundradet. Det är alltså långt ifrån den moderna uppfinning som vi ofta tror. Snarare är det rimligt att tala om en återkomst på bilmarknaden när det kommer till bilar som drivs av el.

1900-1950

Elbilarna ansågs dock snart vara för ineffektiva, och den kraftfullare förbränningsmotorn kom att dominera vägarna. Bensinpriserna var till en början låga, och ännu var vetskapen om utsläppens skadeverkningar inte utspridd. Under andra världskriget kom elbilen att nå ett mindre uppsving igen, då oljepriserna steg. Det var dock bara tillfälligt, och efter krigsslutet kom förbränningsmotorn tillbaka som det huvudsakliga alternativet. Nu var det inte förrän en bred vetskap om klimatförändringarna hade nåtts, som elbilar skulle komma på tal som ett allvarligt menat alternativ igen. Under 1990-talet började man ställa krav från politiskt håll.

1990-idag

Det elektriska fordonets historia

Elbilarnas popularitet kom att öka under 90-talet och början av 2000-talet av framför allt två anledningar. För det första blev alltfler medvetna om den skadliga verkan som utsläppen av växthusgaser har på miljön. För det andra steg oljepriserna. De började från politiskt håll på flera ställen världen över subventionera hybridbilar och elbilar, och ville på så sätt få konsumtionen av dessa alternativ att öka på bekostnad av fossildrivna fordon. Elbilarna var dock fortfarande inte lika effektiva som fossilbilarna. Blyet som krävdes för tillverkningen av batterier var tungt.

Det tunga blyet fick bilarna att kräva mycket energi, vilket i sin tur ledde till att de bara kunde färdas kortare sträckor. Det önskvärda målet att dra ned på koldioxidutsläppen tycktes på så vis kräva att tekniken utvecklades. För att elbilar på allvar skulle kunna utgöra ett attraktivt alternativ till fossildrivna fordon, måste bekvämligheten och effektiviteten motsvara de traditionella bilarna. I Sverige har regeringen beslutat att fossila bränslen ska vara utfasade till år 2030. Detta kommer säkerligen att kräva en hel del elbilar, och politik för främjandet av dessa är således nödvändig.